SNS-thumb
1 Lai Sin Yu Cynthia
 • 30歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 黑眼圈
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論164

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
4 Lau Hiu Man
 • 50歲
 • 復合性皮膚
 • 保濕
 • 幹燥
 • 彈力
 • 皺紋
 • 薄發
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論77

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
5 張家敏
 • 20歲
 • China
0 評論68

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
6 Wan Ka Yan
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 粗糙的皮膚
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 脫發
 • yellow base
 • Hong Kong
2 評論45

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
7 鄭名雅
 • 30歲
 • No.21
 • 油性皮膚
 • 角質
 • 保濕
 • 油性發質
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論64

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
9 LEE YIM
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論37

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
10 莊宜靜
 • 20歲
 • 中性皮膚
 • 幹燥
 • 頭皮痛
 • yellow base
0 評論29

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
11 李景雯
 • 40歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 損傷皮膚
 • 保濕
 • 幹燥
 • 彈力
 • 油性發質
 • 損傷的頭發
 • 脫發
 • Taiwan
0 評論26

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
12 李巧萱
 • 20歲
 • 中性皮膚
 • 幹性皮膚
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 黑頭
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論25

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
13 陳宥庄
 • 20歲
 • No.23
 • 敏感性皮膚
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 鎮靜
 • 黑眼圈
 • 紫外線損傷
 • 敏感的頭皮
 • 薄發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論23

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
14 陳麗明
 • 30歲
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 保濕
 • 黑眼圈
 • 分叉
 • 薄發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論23

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
15 李孝思
 • Taiwan
0 評論20

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
16 Owen Fung
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 痘痘
 • 粗糙的皮膚
 • 黑頭
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論20

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
17 leung sin yi
 • 30歲
 • No.13
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 黑頭
 • 沒有韌性的頭發
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論18

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
18 邱彩雲
 • 30歲
 • No.23
 • 復合性皮膚
 • 毛孔
 • 痘痘
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論17

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
19 林妍華
 • 30歲
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 斑痕&雀斑
 • 幹性發質
 • 敏感的頭皮
 • 頭皮屑
 • 發癢的頭皮
 • 沒有韌性的頭發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論16

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
20 Keng fei chui
 • 20歲
 • No.23
 • 油性皮膚
 • 水分不足的油性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 粗糙的皮膚
 • 黑頭
 • 分叉
 • blue base
 • China
0 評論15

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
21 沈玉文
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 痘痘
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 油性發質
 • 斷發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論15

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
22 Chan Wing Man
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 痘痘
 • 黑眼圈
 • 斑痕&雀斑
 • 紫外線損傷
 • 損傷的頭發
 • 分叉
 • 斷發
 • 靜電
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論14

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
23 朱妍蓁
 • 20歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 黑眼圈
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論14

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
24 hidie kwong
 • 30歲
 • No.11
 • Hong Kong
0 評論14

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
25 Lau Man Yu
 • 30歲
 • No.21
 • 幹性皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 幹燥
 • 粗糙的皮膚
 • 幹性發質
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論14

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
26 WONG KAM MING
 • 30歲
 • No.21
 • 中性皮膚
 • Hong Kong
0 評論13

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
27 Tung Pui Man
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論11

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
28 Lai wai ki
 • 20歲
 • No.21
 • 惡幹性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 紅點皮膚
 • 過敏皮膚
 • 問題肌膚
 • 保濕
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 幹性發質
 • 損傷的頭發
 • 分叉
 • blue base
 • Hong Kong
0 評論10

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
29 李珍珠
 • 30歲
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 敏感的頭皮
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論10

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
30 陳淑真
 • 40歲
 • 復合性皮膚
 • 頭皮屑
 • 沒有韌性的頭發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論9

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
31 高玉佩
 • 30歲
 • No.23
 • 復合性皮膚
 • 保濕
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論8

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
32 Lee Wah Hei
 • 40歲
 • No.31
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論8

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
33 meilingpoon
 • 20歲
 • Hong Kong
0 評論7

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
34 LEE HIU HA
 • 20歲
 • No.13
 • 幹性發質
 • 損傷的頭發
 • 蓬亂的頭發
 • 分叉
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論7

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
35 Leung Mei Chun
 • 40歲
 • No.21
 • 惡幹性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 紅點皮膚
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 損傷皮膚
 • 問題肌膚
 • 老化皮膚
 • 保濕
 • 皮脂
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 彈力
 • 粗糙的皮膚
 • 八字紋
 • 黑眼圈
 • 皺紋
 • 斑痕&雀斑
 • 再生
 • 黑頭
 • 腫脹
 • 紫外線損傷
 • 幹性發質
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • 敏感的頭皮
 • 損傷的頭發
 • 脫發
 • 頭皮屑
 • 發癢的頭皮
 • 蓬亂的頭發
 • 沒有韌性的頭發
 • 弱頭皮
 • 分叉
 • 斷發
 • 蓬亂
 • 薄發
 • 閃亮
 • 頭皮痛
 • 白發
 • 靜電
 • 卷發
 • Hong Kong
0 評論7

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
36 羅杰銘
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論7

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
37 欉俞燁
 • 10歲
 • No.13
 • 中性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 痘痘
 • 黑眼圈
 • 損傷的頭發
 • 分叉
 • 靜電
 • blue base
 • Taiwan
0 評論6

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
38 陳子涵
 • 30歲
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 幹燥
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 腫脹
 • 紫外線損傷
 • 幹性發質
 • 敏感的頭皮
 • 損傷的頭發
 • 蓬亂的頭發
 • 分叉
 • 斷發
 • 白發
 • 靜電
 • yellow base
 • China
0 評論6

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
39 Chan on ki
 • 20歲
 • blue base
 • Hong Kong
0 評論6

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
40 吳依柔
 • 20歲
 • No.23
 • 中性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 紅點皮膚
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 損傷皮膚
 • 問題肌膚
 • 老化皮膚
 • 保濕
 • 皮脂
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 彈力
 • 粗糙的皮膚
 • 八字紋
 • 黑眼圈
 • 皺紋
 • 斑痕&雀斑
 • 再生
 • 黑頭
 • 腫脹
 • 紫外線損傷
 • 油性發質
 • 脫發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論5

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
41 謝佳緯
 • 30歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 黑眼圈
 • 敏感的頭皮
 • blue base
 • Taiwan
0 評論5

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
42 吳靜怡
 • 20歲
 • No.23
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 幹燥
 • 幹性發質
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論5

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
43 Irene Leung
 • 30歲
 • No.23
 • 中性皮膚
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
44 Ng Cheuk Sze Crystal
 • 20歲
 • No.13
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 紅點皮膚
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 皮脂
 • 鎮靜
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 斑痕&雀斑
 • 黑頭
 • 損傷的頭發
 • 分叉
 • 斷發
 • 頭皮痛
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
45 Cheung Wai Yan
 • 30歲
 • No.21
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 皮脂
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • 損傷的頭發
 • 蓬亂的頭發
 • 分叉
 • 斷發
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
46 江曉楓
 • 30歲
 • Taiwan
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
47 Lai Ho Ying
 • 30歲
 • No.11
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
49 Chan Wai Sim
 • 20歲
 • 惡幹性皮膚
 • 幹燥
 • 痘痘
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
50 Priscilla Chow
 • 30歲
 • No.21
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 角質
 • 老化皮膚
 • 保濕
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 腫脹
 • 油性發質
 • 損傷的頭發
 • 脫發
 • 發癢的頭皮
 • 蓬亂的頭發
 • 沒有韌性的頭發
 • 弱頭皮
 • 分叉
 • 斷發
 • 蓬亂
 • 薄發
 • 白發
 • blue base
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
51 葉雨晴
 • 30歲
 • Taiwan
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
52 wong ying po
 • 20歲
 • No.23
 • 中性皮膚
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 頭皮屑
 • 蓬亂的頭發
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論4

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
54 吳芳君
 • 30歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 紅點皮膚
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 問題肌膚
 • 老化皮膚
 • 皮脂
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 彈力
 • 再生
 • 黑頭
 • 油性發質
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
55 黃盈涵
 • 30歲
 • 幹性皮膚
 • 毛孔
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 紫外線損傷
 • 幹性發質
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
56 CHAN WAI CHUN
 • 20歲
 • 敏感
 • Hong Kong
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
57 江怡慧
 • 40歲
 • No.23
 • 中性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 痘痘
 • 八字紋
 • 黑眼圈
 • 斑痕&雀斑
 • 黑頭
 • 脫發
 • 分叉
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
58 CHIHJUNG FAN
 • 40歲
 • 中性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 毛孔
 • 皺紋
 • 幹性發質
 • 斷發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
60 黃沛潔
 • 30歲
 • 復合性皮膚
 • 保濕
 • 痘痘
 • 彈力
 • 黑頭
 • 油性發質
 • 損傷的頭發
 • 分叉
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
61 NGAI Sin Ling
 • 30歲
 • No.13
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 幹性發質
 • 脫發
 • 弱頭皮
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論3

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
62 n lee
 • 30歲
 • No.23
 • 水分不足的油性皮膚
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
63 ko ka po
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 粗糙的皮膚
 • 黑頭
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
64 盧宥宸
 • 30歲
 • No.23
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 彈力
 • 八字紋
 • 黑眼圈
 • 皺紋
 • 油性發質
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
65 Lo Wing Sz
 • 30歲
 • No.23
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
66 陳淑君
 • 40歲
 • No.13
 • 復合性皮膚
 • 皺紋
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
67 莊淑婷
 • 20歲
 • No.21
 • 水分不足的油性皮膚
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 粗糙的皮膚
 • 黑眼圈
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • 頭皮屑
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
68 甘卓螢
 • 20歲
 • No.23
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
69 TSE YIN WA
 • 20歲
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
70 Ho Po Ki
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
71 yau man san
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
72 呂慧汶
 • 40歲
 • 油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 過敏皮膚
 • 老化皮膚
 • 保濕
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 敏感的頭皮
 • 敏感的頭皮
 • 頭皮屑
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
73 fung sum yi
 • 20歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 斑痕&雀斑
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
74 Tam Ho Wai Kathy
 • 50歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 毛孔
 • 皺紋
 • 黑頭
 • 腫脹
 • 閃亮
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
75 廖詠潔
 • 40歲
 • No.13
 • 敏感性皮膚
 • 過敏皮膚
 • 黑眼圈
 • 斑痕&雀斑
 • 油性發質
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
76 蔡小姐
 • 50歲
 • No.23
 • 惡幹性皮膚
 • 老化皮膚
 • 幹燥
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 幹性發質
 • 敏感的頭皮
 • 弱頭皮
 • 蓬亂
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
78 歐宜姻
 • 30歲
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
79 Lee Kit Ting
 • 20歲
 • No.13
 • 水分不足的油性皮膚
 • 毛孔
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 油性發質
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
80 徐慧如
 • 20歲
 • No.13
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 紅點皮膚
 • 角質
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 痘痘
 • 鎮靜
 • 彈力
 • 粗糙的皮膚
 • 再生
 • 黑頭
 • 頭皮屑
 • 發癢的頭皮
 • 弱頭皮
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
81 Siu Kim Kwong
 • 20歲
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
83 sandra yung
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
84 Cheung yuen man mandy
 • 30歲
 • No.21
 • 復合性皮膚
 • 毛孔
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 頭皮痛
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
86 Yung Wing Chi Veronica
 • 30歲
 • No.23
 • 中性皮膚
 • 保濕
 • 紫外線損傷
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論2

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
87 吳珮如
 • 30歲
 • No.21
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 幹燥
 • 鎮靜
 • 八字紋
 • 皺紋
 • 黑頭
 • 頭皮屑
 • 分叉
 • 斷發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
88 顏伶臻
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 角質
 • 保濕
 • 幹燥
 • 痘痘
 • 黑眼圈
 • 斑痕&雀斑
 • 黑頭
 • 蓬亂的頭發
 • 卷發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
89 Veronica
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
90 陳思蓉
 • 30歲
 • No.11
 • 水分不足的油性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 油性發質
 • 白發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
91 胡淑君
 • 30歲
 • No.23
 • 油性皮膚
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 痘痘
 • 彈力
 • 粗糙的皮膚
 • 黑眼圈
 • 油性發質
 • 頭皮屑
 • 分叉
 • 斷發
 • 薄發
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
92 Jade Ho
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
93 Wongwakin
 • 20歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 紅點皮膚
 • 過敏皮膚
 • 保濕
 • 皮脂
 • 痘痘
 • 腫脹
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
94 Charisse Chan
 • 30歲
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
95 Ip Ming Sum
 • 20歲
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
96 TingTing Wang
 • 30歲
 • 水分不足的油性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 粗糙的皮膚
 • 皺紋
 • 黑頭
 • 油性發質
 • 薄發
 • 白發
 • 卷發
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
97 李宥薰
 • 30歲
 • No.21
 • 幹性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 老化皮膚
 • 粗糙的皮膚
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
98 李桂娜
 • 20歲
 • 幹性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 問題肌膚
 • 頭皮屑
 • yellow base
 • Hong Kong
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
99 于惠安
 • 30歲
 • No.11
 • 水分不足的油性皮膚
 • 復合性皮膚
 • 敏感性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 痘痘
 • 粗糙的皮膚
 • 斑痕&雀斑
 • 再生
 • 黑頭
 • 油性發質
 • 敏感的頭皮
 • 敏感的頭皮
 • 弱頭皮
 • 分叉
 • 卷發
 • yellow base
 • Korea
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0
SNS-thumb
100 李佩真
 • 20歲
 • No.11
 • 復合性皮膚
 • 暗沈皮膚
 • 毛孔
 • 保濕
 • 彈力
 • 黑眼圈
 • 黑頭
 • 油性發質
 • 頭皮屑
 • 分叉
 • yellow base
 • Taiwan
0 評論1

+ 關註者0
+ 相關照片 0

公告